+420 777 293 121 zivnostenske-pujcky@email.cz

Ochrana osobních informací

Ochrana osobních informací

Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely

Společnost PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“), jakožto správce osobních údajů, Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi Vámi (v pozici klienta či spoluúčastníka) a společností PROFI CREDIT, jakožto Poskytovatelem úvěru (dále též jen „Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena). Tento dokument zároveň obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn společnosti PROFI CREDIT a dalším níže uvedeným správcům udělit.

Společnost PROFI CREDIT zpracovává (i bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel 1: Zpracování údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI CREDIT založeného Smlouvou.

Účel 2: Zpracování údajů za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích, exekučních či jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou.

Účel 3: Zpracování údajů za účelem plnění povinností dle zákona o spotřebitelském úvěru.Společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti společnosti PROFI CREDIT provést podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, před uzavřením Smlouvy posouzení Vaší úvěruschopnosti. V souvislosti s posuzováním úvěruschopnosti Vaší osoby dochází ve vztahu k Vaší osobě ze strany společnosti PROFI CREDIT k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Dále společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění své povinnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru pořizovat dokumenty nebo jiné záznamy v rozsahu, který je nezbytný pro hodnověrné osvědčení řádného plnění povinností stanovených tímto zákonem. Za shora uvedenými účely č. 1, 2 a 3 společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše následující osobní údaje:

  • identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti, apod.),
  • údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy,
  • údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany,
  • údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou,
  • další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy,

Za účelem zjištění a posouzení Vaší úvěruschopnosti a plnění dalších povinností dle zákona o spotřebitelském úvěru (účel č. 3) společnost PROFI CREDIT zpracovává i údaj o Vašem rodném čísle.

Účel 4: Zpracování osobních údajů v registrech SOLUS. Společnost PROFI CREDIT plní svoji zákonnou povinnost posoudit Vaší úvěruschopnost i na základě údajů získaných z registrů sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, konkrétně na základě registrů provozovaných ze strany SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925.

Účel 5: Zpracování osobních údajů v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informacíV souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme dále uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Účel 6: Zpracování údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinnou osobou podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále též jen „ZAML“). Společnost PROFI CREDIT je tak povinna provést v souladu se ZAML Vaší identifikaci a kontrolu a plnit další povinnosti stanovené ZAML a v této souvislosti zpracovává Vaše osobní údaje.

Účel 7: Zpracování údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT dle daňových a účetních předpisů. Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinna plnit veškeré své povinnosti vyplývající z daňových a účetních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, když při plnění těchto svých povinností bude společnost PROFI CREDIT zpracovávat Vaše osobní údaje.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Souhlasím: Ano/Ne

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, apod.), rodné číslo, údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy, údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany, údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou, další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy, pro následující účely:

  • Nabízení produktů a služeb společností PROFI CREDIT
  • Informování o nabízených produktech a službách společnosti PROFI CREDIT a dalších spřízněných či spolupracujících osob, jakož i ke zjišťování Vaší spokojenosti. Společnost PROFI CREDIT Czech, a.s. spolupracuje s Vázanými zástupci dle zákona o spotřebitelském úvěru a Samostatnými zprostředkovateli nebankovních spotřebitelských úvěrů, kteří jsou evidovány v oficiálním seznamu České národní banky, který naleznete na www.cnb.cz v záložce Seznamy a evidence. Dále společnost spolupracuje se zprostředkovateli podnikatelských úvěrů, marketingovými a výzkumnými agenturami, externími call centry. Seznam poskytneme žadatelům o úvěr a našim klientům na vyžádání prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Kontakt naleznete na našich webových stránkách.

Souhlas se zpracováním rodného čísla v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací

Souhlasím: Ano/Ne

Udělením tohoto souhlasu souhlasíte v souvislosti se žádostí o uzavření Smlouvy s tím, aby společnost PROFI CREDIT za níže uvedeným účelem zpracovávala Vaše rodné číslo způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací („Informační Memorandum“). Znění tohoto Informačního memoranda je uvedeno zde: www.proficredit.cz/o-profi-credit/clenstvi-v-asociacich/. Účelem zpracování rodného čísla na základě tohoto souhlasu je (i) zajištění Vaší jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI.

Podpisem tohoto dokumentu zároveň potvrzujete, že jste společnosti PROFI CREDIT udělil svůj Souhlas s kopírováním a uchovávání občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti a z důvodu jistoty tento souhlas opětovně udělujete. Společnost PROFI CREDIT je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinnou osobou podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále též jen „ZAML“). Společnost PROFI CREDIT je tak povinna provést v souladu se ZAML Vaší identifikaci a kontrolu a plnit další povinnosti stanovené ZAML. Udělením tohoto souhlasu výslovně souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna provést Vaší identifikaci a zaznamenání Vašich identifikačních údajů tak, že pořídí kopii Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti předloženého za účelem Vaší identifikace a tuto kopii bude v souladu se ZAML uchovávat. Dále souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna kopii Vašeho průkazu totožnosti pořizovat a uchovávat i kdykoli v době trvání obchodního vztahu založeného Smlouvou nebo při dalších obchodech s Vaší osobou, a to za účelem plnění své povinnosti dle ZAML kontrolovat platnost a úplnost Vašich identifikačních údajů a informací získaných v rámci Vaší kontroly a zaznamenávat jejich změny.

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, a to jak v případech, kdy tomuto zpracování dochází bez Vašeho souhlasu, tak v případech, kdy k tomuto zpracování dochází na základě Vašich shora uvedených souhlasů, včetně úplného znění udělovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů, jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění, které naleznete ZDE.

Potvrzení o seznámení se shora uvedenými informaci a udělení shora označených souhlasů:

Skutečnost, že jste se seznámil se shora uvedenými informacemi (včetně úplného znění dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění), potvrdíte, a zároveň udělíte veškeré své shora označené souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů, jedním z těchto dvou způsobů:

  • tím, že na stanovené telefonní číslo společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. zašlete odpovědní SMS zprávu obsahující jedinečný kód (telefonní číslo společnosti PROFI CREDIT Czech a.s., na které má být zaslána odpovědní SMS zpráva, a daný jedinečný kód, Vám budou za tímto účelem společností PROFI CREDIT Czech a.s. zaslány formou SMS zprávy na telefonní číslo, které za tímto účelem společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. sdělíte). Číselný kód slouží pro udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely a písemný kód slouží pro udělení souhlasu se zpracováním rodného čísla v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací (každý z těchto kódů přitom slouží k potvrzení, že jste se seznámil se všemi shora uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů). Za účelem archivace tohoto dokumentu ze strany společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. budou zároveň Vaše identifikační údaje a datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených souhlasů vloženy do znění tohoto dokumentu.
  • tím, že s tímto dokumentem udělíte svůj souhlas ústní formou při telefonickém rozhovoru se společností PROFI CREDIT Czech a.s., který bude za tímto účelem ze strany společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. nahráván a archivován. Tímto způsobem zároveň potvrdíte, že jste se s obsahem celého tohoto dokumentu v písemné formě předem seznámil na www.proficredit.cz/souhlas a že s ním souhlasíte. Za účelem archivace tohoto dokumentu ze strany společnosti PROFI CREDIT Czech a.s. budou zároveň Vaše identifikační údaje a datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených souhlasů vloženy do znění tohoto dokumentu.